Επόμενη συνάντηση-συζήτηση, 17.10.18

Τετάρτη, 17,10.2018

Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης

Ο Λευκαδίτης γιατρός Πέτρος Δ. Στεφανίτσης (1791-1863) και τα ακυκλοφόρητα απομνημονεύματά του (1839)

Ο εντοπισμός του μοναδικού γνωστού αντιτύπου των απομνημονευμάτων του Π. Δ. Στεφανίτζη Ιατρού Λευκαδίου, απλή και μεμαρτυρημένη έκθεσις των εν Ελλάδι πράξεων και τυχών αυτού απ’ αρχής του αγώνος της επαναστάσεως μέχρι σήμερον· όπου περιέχονται και τα κατά την πολιορκίαν του Μεσολογγίου 1822 εν συνόψει, τα κατά την μεγάλην πολιορκίαν υπό Κιουταή και Ιβραΐμη 1825- 1826 και την ηρωϊκήν έξοδον των εν αυτώ, το ανδραγάθημα του Κίτσου Τζαβέλλα Αρχηγού των Ελλήνων εις Κλέισοβαν, η σύστασις του Επτανησιακού σώματος και εκστρατεία εις Αθήνας, η εξιστόρησις της αρχής και του τέλους του Α΄ εθνικού νοσοκομείου Ναυπλίου και του εκεί κλινικού και οικονομικού συστήματος, ο ερχομός, ο θάνατος και το βαλσάμωμα του σώματος του μακαρίτου Κυβερνήτου, ο όρκος των Ελλήνων προς τον Βασιλέα Όθωνα και αι τρεις αυτού υποσχετικαί προκηρύξεις προς αυτούς, κτλ. Επισυνάπτονται δε και Παράρτημα αποδεικτηρίων, και εξ λιθογραφήματα σφραγίδων και νομισμάτων του Κυβερνήτου και του Βασιλέως, και του ιστορικού αργυρού νομίσματος του εκτυπωθέντος εν Παυαρία εις μνήμην της νέας Ελληνικής βασιλείας, προς δε και αι εικόνες του τε Κυβερνήτου και του Βασιλέως. Εν Αθήναις, Εκ της Τυπογραφίας Κ. Ράλλη, 1839, με 150 σελίδες συνολικά, ήταν μια χαρμόσυνη είδηση για τους ερευνητές της Επανάστασης του 1821, τους βιογράφους του Στεφανίτση, τους μελετητές της ιστορίας της ιατρικής και της ιστορίας της Λευκάδας. Η Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών αποφάσισε να ανατυπώσει το βιβλίο φωτομηχανικά και μου ανέθεσε την τεκμηριωμένη επανέκδοσή του, η οποία πέραν της ικανοποίησης τυπικών επί μέρους αποριών, που γεννά η μελέτη του βιβλίου, πρέπει να απαντά στα ερωτήματα τι νέο προσφέρει το απομνημόνευμα στην ιστορία του 1821 και στην ιστορία της τύχης των Αγωνιστών του, ιδιαίτερα εκείνων που ήταν Επτανήσιοι, προσδέθηκαν στην καποδιστριακή πολιτική μερίδα και ίσως το ρωσικό κόμμα, των ηττημένων δηλαδή, που δεν βρήκαν τρόπους επικοινωνίας με τους κρατούντες της μεταβατικής αναρχικής περιόδου και με το οθωνικό καθεστώς. Πρέπει να απαντά επίσης στο ερώτημα πόσο συμβάλλει το απομνημόνευμα στο καθάρισμα ή στο θόλωμα της εικόνας του συγγραφέα, με τις αυτοβιογραφικές πληροφορίες και εξηγήσεις που καταθέτει για τη μαθητεία και τη σταδιοδρομία του, την αφοσίωση και τις οργανωτικές ικανότητες που απαιτούσε το λειτούργημά του, την αγάπη για τους πάσχοντες, την πίστη στην ορθοδοξία, τη λατρεία στη μεγάλη και στη μικρή του πατρίδα, τη συμμετοχή και τη συνδρομή του σε θεσμούς της παιδείας, το συγγραφικό και εκδοτικό του έργο. Το τελευταίο ίσως ερώτημα είναι για την αιτία της εξαφάνισης του τυπωμένου βιβλίου των απομνημονευμάτων: προσπαθώ να τεκμηριώσω την εξήγηση ότι συνδέεται με την συγκρουσιακή πολιτική του πορεία, που κορυφώνεται την ώρα της έκδοσης του βιβλίου.
Τελευταία νέα
Επόμενη συνάντηση-συζήτηση, 17.10.18
22/03/2018
Επόμενη συνάντηση-συζήτηση, 17.10.18
Νέο πρόγραμμα συναντήσεων-συζητήσεων
28/02/2018
Δημοσιεύθηκε το νέο πρόγραμμα συναντήσεων-συζητήσεων (Οκτώβριος 2018-Ιανουάριος 2019)