Επόμενη συνάντηση, 24.11.2021, 20:00

 
«Το ημέτερον Κράτος είχεν υποχρέωσιν όπως περιβάλη δι’ ιδιαιτέρας στοργής εκείνους οίτινες συνετέλεσαν εις το να μεγαλουργήση η Πατρίς»: Η πρόνοια για τους παλαιούς πολεμιστές, τους αναπήρους και τα θύματα πολέμου στην Ελλάδα (1912-1940)
 
Οι βετεράνοι αναδύθηκαν τον 20ό αιώνα στο πλαίσιο του μαζικού και ολοκληρωτικού πολέμου ως μία κοινωνική κατηγορία με προνομιακές αξιώσεις. Κομβικό σημείο σε αυτήν την εξέλιξη αποτέλεσε ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος. Η Ελλάδα εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο με το ζήτημα της πρόνοιας για τους «εν πολέμω παθόντες» να εμφανίζεται με ένταση ήδη από το 1912. Η περίθαλψη των οικογενειών των επιστρατευμένων και των θυμάτων πολέμου (τραυματιών, αναπήρων και συγγενών πεσόντων) ήταν ζητήματα που βρέθηκαν στον πυρήνα, αφενός, της κρατικής παρέμβασης στον τομέα της πρόνοιας, αφετέρου, της στροφής της προνοιακής πολιτικής από τις πολεμικές συντάξεις στην επαγγελματική αποκατάσταση. Η ανακοίνωση θα παρουσιάσει τις εξελίξεις αυτές από την έναρξη των Βαλκανικών Πολέμων έως τη μεταξική περίοδο, δίνοντας έμφαση σε πτυχές όπως η λειτουργία της Σχολής Επαγγελματικής Αποκατάστασης Στέγη Πατρίδος (1918-25), η ελληνική συμμετοχή στις Διασυμμαχικές Διασκέψεις για τους Αναπήρους (1917-23) και ο αντίκτυπος αυτών στην εσωτερική προνοιακή πολιτική, η λειτουργία του Ταμείου Θυμάτων Πολέμου (1925-39), η ανάδυση μεσοπολεμικά ορισμένων «ειδικών διανοουμένων» της περίθαλψης καθώς και η επιδίωξη της επαγγελματικής αποκατάστασης των παλαιών πολεμιστών μέσω της σταθερά διευρυνόμενης κρατικής παρέμβασης στον τομέα της εργασίας.
Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Zoom και μπορείτε να την παρακολουθήσετε επιλέγοντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

Τελευταία νέα
Επόμενη συνάντηση, 24.11.2021, 20:00
06/10/2021
Αλέξανδρος Μακρής,

«Το ημέτερον Κράτος είχεν υποχρέωσιν όπως περιβάλη δι’ ιδιαιτέρας στοργής εκείνους οίτινες συνετέλεσαν ει...
Νέο πρόγραμμα συναντήσεων-συζητήσεων
09/02/2021
Δημοσιεύθηκε το νέο πρόγραμμα συναντήσεων-συζητήσεων (Οκτώβριος 2021-Ιοάνουάριος 2021)

Λόγω των έκτακτων συνθηκών το χειμερινό πρό...