Καταστατικό

Αρχική » Η Εταιρεία » Καταστατικό


[Σύσταση-έμβλημα-σφραγίδα]  [Σκοπός]  [Μέλη]  [Πόροι]  [Διοικητικό Συμβούλιο]  [Γενική Συνέλευση]  [Εξελεγκτική Επιτροπή]  [Πειθαρχικά]  [Αρχαιρεσίες]  [Τροποποίηση]

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ


Κεφάλαιον Α΄

ΣΥΣΤΑΣΙΣ – ΕΜΒΛΗΜΑ – ΣΦΡΑΓΙΣ

Άρθρον 1

Ιδρύεται επιστημονικόν σωματείον υπό την επωνυμίαν «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ», έδραν έχον τας Αθήνας.
Άρθρον 2

Έμβλημα και σφραγίς επίσημος του σωματείου θα είναι στρογγύλη παράστασις φέρουσα περιφερειακώς δια κεφαλαίων γραμμάτων την επιγραφήν ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ και εις το κέντρον την χρονολογίαν ιδρύσεως της εταιρείας δι' ελληνικών χαρακτήρων, ήτοι: [αναγράφονται τα σύμβολα]. Αρχή

Κεφάλαιον Β΄

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρον 3

1.- Σκοπός της Εταιρείας είναι η ανάπτυξις και προαγωγή των ιστορικών μελετών και ερευνών και δη του Νέου Ελληνισμού ως και των συναφών της Ιστορίας επιστημών της Φιλολογίας, Παλαιογραφίας, Λαογραφίας, Χρονολογίας και πάσης συγγενούς επιστήμης.

2.- Το έργον της εταιρείας συντελείται δια της εκδόσεως περιοδικού συγγράμματος και αυτοτελών σειρών ή άλλων δημοσιευμάτων, δια της οργανώσεως επιστημονικών ανακοινώσεων, διαλέξεων και ερευνητικών αποστολών εις κέντρα αρχειακών κ.λ.π. συλλογών, διά της δημιουργίας επιστημονικής βιβλιοθήκης βιβλίων (εντύπων και ψηφιοποιημένων) και περιοδικών, ταξινομημένης και καταλογογραφημένης προς χρήσιν των μελών της, καθώς και ερευνητών και φοιτητών, ως και δια παντός άλλου τρόπου, ον η Εταιρεία ήθελε κρίνει πρόσφορον προς ευόδωσιν του όλου έργου αυτής. Αρχή

Κεφάλαιον Γ΄

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ

Άρθρον 4

Τακτικά μέλη της Εταιρείας δύνανται να καθίστανται άπαντες οι ενδιαφερόμενοι δια την πραγματοποίησιν του σκοπού της Εταιρείας, εγγραφόμενοι εις αυτήν κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου τη υποδείξει δύο τουλάχιστον μελών, εν περιπτώσει δε απορρίψεως δύνανται τα προτείνοντα μέλη να προσφύγουν εις την πρώτην μετά ταύτα συγκληθησομένην Γενικήν Συνέλευσιν. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να ανακηρύσση ως Επίτιμα μέλη της Εταιρείας διακεκριμένους επιστήμονας των συναφών κλάδων ως επίσης και άτομα μεγάλας υπηρεσίας προσενεγκόντα δια την ευόδωσιν του έργου της Εταιρείας.

Άρθρον 5

Μέλος της Εταιρείας δικαιούται να αποχωρήση αυτής ελευθέρως, όταν ζητήση τούτο εγγράφως. Η αποχώρησις δέον να γνωστοποιείται τρεις τουλάχιστον μήνας προ της λήξεως του λογιστικού έτους και ισχύει δια το τέλος αυτού,. Εις την καταβολήν της εισφοράς το αποχωρούν μέλος ευθύνεται δι'ολόκληρον το έτος.

Άρθρον 6

Τα μέλη της Εταιρείας διαγράφονται των μητρώων αυτής αποφάσει της Γεν. Συνελεύσεως ως εν άρθρω 22 του παρόντος καθορίζεται, έχοντα εν ταυτώ τα αυτόθι αναφερόμενα δικαιώματα κατά της περί διαγραφής αποφάσεως. Πάντως η καθυστέρησις της ετησίας συνδρομής πλέον του ενός έτους από του τέλους του έτους δι'ο οφείλεται αύτη, αποτελεί λόγον διαγραφής του τακτικού μέλους.
Άρθρον 7

1.- Τα Τακτικά μέλη καταβάλλουν τέλος εγγραφής κατά την είσοδόν των εις την Εταιρείαν και συνδρομήν κατ'έτος, το ύψος των οποίων καθορίζεται υπό του Δ. Συμβουλίου. Τα Επίτιμα μέλη δεν υποχρεούνται εις την καταβολήν τέλους εγγραφής ή ετησίας συνδρομής.

2.- Τα Τακτικά μέλη λαμβάνουν δωρεάν το υπό της Εταιρείας εκδιδόμενον περιοδικόν σύγγραμμα και εις το ήμισυ της ωρισμένης τιμής τα λοιπά δημοσιεύματα αυτής.-
Άρθρον 8

Τα Τακτικά μέλη τα εκπληρώσαντα απάσας τας προς την Εταιρείαν εκ του καταστατικού οικονομικάς υποχρεώσεις των, έχουν το δικαίωμα του συμμετέχειν, ψηφίζειν, εκλέγειν και, εφ'όσον συνεπλήρωσαν το εικοστόν, πρώτον (21ον) έτος της ηλικίας των και το του εκλέγεσθαι εις τας Τακτικάς, τας Εκτάκτους και τας Καταστατικάς Γενικάς Συνελεύσεις.-  Αρχή

Κεφάλαιον Δ΄

ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρον 9

1.- Οι πόροι της Εταιρείας προέρχονται εκ του τέλους εγγραφής και της ετησίας συνδρομής των Τακτικών μελών, εκ προαιρετικών εισφορών, εκ χορηγιών, κληροδοτημάτων, κληρονομιών και δωρεών εν γένει και εκ των εισπράξεων των προερχομένων κ της πωλήσεως των δημοσιευμάτων της Εταιρείας και εκ των διοργανουμένων παρ'αυτής δημοσίων εκδηλώσεων.-

2.- Δια την κτήσιν, την εκμετάλλευσιν και την διάθεσιν περιουσίας παρά της Εταιρείας εφαρμόζεται η ισχύουσα νομοθεσία.

3.- Η Εταιρεία τηρεί παρά Τραπέζη προσδιοριζομένη παρά του Διοικητικού Συμβουλίου λογαριασμόν παρ'ω κατατίθεται παν ταμιακόν υπόλοιπον υπερβαίνον το ποσόν των τεσσάρων χιλιάδων δραχμών. Ο λογαριασμός ούτος κινείται παρά του ταμίου της Εταιρείας κατόπιν αποφάσεως του Διοικ. Συμβουλίου καταχωριζομένης εις τα πρακτικά. Εις επειγούσας περιπτώσεις δύναται ο Πρόεδρος της Εταιρείας να δώση έγγραφον εντολήν εις τον Ταμίαν να αναλάβη ποσόν μέχρι πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών εκ του τηρουμένου παρά τραπέζη λογαριασμού ζητών άμα, το ταχύτερον δυνατόν, την εκ των υστέρων έγκρισιν του Διοικ. Συμβουλίου.-
Άρθρον 10

1.- Ο εισφέρων εις την Εταιρείαν χρήματα ή έτερα κινητά ή ακίνητα πράγματα αξίας πέντε έως είκοσι χιλιάδων (5.000-20.000) δραχμών, ανακηρύσσεται δωρητής της Εταιρείας, ο εισφέρων τοιαύτα αξίας άνω των είκοσι χιλιάδων και μέχρι πεντήκοντα χιλιάδων (50.000) δραχμών, ανακηρύσσεται ευεργέτης της Εταιρείας και ο εισφέρων τοιαύτα αξίας άνω των πεντήκοντα χιλιάδων (50.000) δραχμών ανακηρύσσεται μέγας ευεργέτης αυτής.

2.- Οι δωρηταί, οι ευεργέται και οι μεγάλοι ευεργέται ανακηρύσσονται υπό του Διοικ. Συμβουλίου και έχουν άπαντα τα δικαιώματα των Τακτικών μελών, όντες απηλλαγμένοι της υποχρεώσεως καταβολής δικαιώματος (τέλους) εγγραφής ή ετησίας συνδρομής. Το Δ. Συμβούλιον προβαίνει το ίδιον ή δια διοριζομένων προς τούτο εκτιμητών εις την εκτίμησιν της αξίας των μη εις χρήμα εισφορών.Αρχή

Κεφάλαιον Ε΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Άρθρον 11

1.- Τη Εταιρείαν διοικεί πενταμελές Διοικητικόν Συμβούλιον, αποτελούμενον εκ τακτικών μελών ταύτης.

2.- Τα μέλη του Δ. Συμβουλίου εκλέγονται δια μυστικής δια ψηφοδελτίου ψηφοφορίας ομού μετά τριών αναπληρωματικών ως εν τω άρθρω 23 του παρόντος καθορίζεται.

3.- Η θητεία του Διοικ. Συμβουλίου είναι ενιαύσια, αρχομένη την 1ην Απριλίου και λήγουσα την 31ην Μαρτίου του επομένου έτους.

4.- Το Δ. Συμβούλιο συγκαλούμενον μερίμνη του κατά το άρθρ. 23 παρ. 8 του παρόντος εκλεγομένου ως πρώτου μέλους αυτού, το συντομώτερον δυνατόν μετά τας αρχαιρεσίας και πάντως το βραδύτερον κατά την έναρξιν της θητείας αυτού, συγκροτείται εις σώμα, εκλέγον προς τούτο Πρόεδρον, Αντιπρόεδρον, Γενικόν Γραμματέα και Ταμίαν της Εταιρείας δια μυστικής δια ψηφοδελτίου ψηφοφορίας.-
Άρθρον 12

1.- Το Δ. Συμβούλιον διοικεί την Εταιρείαν συμφώνως προς τους νόμους και το καταστατικόν, διαχειρίζεται την περιουσίαν της Εταιρείας, είναι υπεύθυνον δια την εφαρμογήν των αποφάσεων της Γεν. Συνελεύσεως και αποφασίζει περί πάσης ενεργείας προς εκπλήρωσιν των σκοπών της Εταιρείας, εφ'όσον τούτο δεν απαγορεύεται δια διατάξεως του παρόντος καταστατικού ή εξ αποφάσεως της Γεν. Συνελεύσεως.

2.- Δια την αποδοτικωτέραν εργασίαν προς ευόδωσιν του έργου της Εταιρείας δύνανται να συγκροτώνται, αποφάσει του Διοικ. Συμβουλίου, επιτροπαί εξ εταίρων, προς αντιμετώπισιν των εκάστοτε αναφυομένων ζητημάτων ή καταμερισμόν του έργου της Εταιρείας.-

Άρθρον 13

1.- Το Δ. Συμβούλιον συνέρχεται τακτικώς και υποχρεωτικώς τη προσκλήσει του Προέδρου άπαξ του ημερολογιακού μηνός. Εκτάκτως το Δ. Συμβούλιον συνέρχεται, εάν παραστή ανάγκη, συγκαλούμενον αυτεπαγγέλτως υπό του προέδρου ή τη αιτήσει δύο μελών του.

2.- Κατά τας συνεδριάσεις του Δ. Συμβουλίου υπάρχει απαρτία εάν παρίσταται ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος και δύο μέλη.- Αι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν, της ψήφου του προέδρου υπερεχούσης εις περίπτωσιν ισοψηφίας, εκτός επί προσωπικών θεμάτων.

3.- Η άνευ δικαιολογίας ή άνευ αδείας του Δ. Συμβουλίου συνεχής επί τέσσαρας (4) συνεδριάσεις απουσία Συμβούλου τινός από ας συνεδριάσεις τούτου ισοδυναμεί προς παραίτησιν, λογιζομένην αφ'ης το Δ. Συμβούλιον αποφανθή περί αυτής και αναγραφή τούτο εις τα πρακτικά του Συμβουλίου.-

Άρθρον 14

1.- Ο Πρόεδρος του Διοικ. Συμβουλίου προΐσταται αυτού και της Εταιρείας, εκπροσωπεί την Εταιρείαν δικαστικώς ή εξωδίκως ενώπιον πάσης αρχής (δικαστικής, διοικητικής, οικονομικής κ.λ.π.), συγκαλεί το Δ. Συμβούλιον εις συνεδριάσεις τακτικάς ή εκτάκτους και προεδρεύει τούτων, καθορίζει τα θέματα της ημερησίας διατάξεως αυτού, λαμβάνων πάντως υπ'όψιν και τας εισηγήσεις των μελών του Δ. Συμβουλίου, υπογράφει παν έγγραφον της εταιρείας διοικητικής ή διαχειριστικής φύσεως και εντέλλεται την πληρωμήν των δαπανών συμφώνως προς τας διατεθείσας υπό του Δ. Συμβουλίου πιστώσεις.

2.- Τον Πρόεδρον απουσιάζοντα ή κωλυόμενον αναπληροί ο Αντιπρόεδρος εις όλας αυτού τας αρμοδιότητας, έχων τότε και τα αντίστοιχα δικαιώματα.

3.- Τον Πρόεδρον παραιτηθέντα ή οπωσδήποτε απαλλαγέντα των καθηκότων του, διαδέχεται ο Αντιπρόεδρος, την δε κενωθείσαν θέσιν του Δ. Συμβουλίου καταλαμβάνει το πρώτον αναπληρωματικόν μέλος του Δ. Συμβουλίου, μετά ταύτα δε γίνεται μεταξύ των μελών του Δ. Συμβουλίου νέα εκλογή δια τα αξιώματα του Αντιπροέδρου, του Γεν. Γραμματέως και του Ταμίου δια μυστικής ψηφοφορίας.
Άρθρον 15

Ο Γεν. Γραμματεύς συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριών του Δ. Συμβουλίου και τα έγγραφα της Εταιρείας, προσυπογράφει μετά του Προέδρου τα πάσης φύσεως έγγραφα και τα εντάλματα πληρωμής και διεξάγει την αλληλογραφίαν της Εταιρείας. Ο Γεν. Γραμματεύς τηρεί ωσαύτως το μητρώον των μελών της Εταιρείας, καταλόγους των δωρητών, ευεργετών και μεγάλων ευεργετών αυτής, βιβλίον εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων και φυλάσσει την σφραγίδα της Εταιρείας.
Άρθρον 16

Ο Ταμίας της Εταιρείας εισπράττει παν έσοδον ταύτης κατόπιν εντολής του Προέδρου, ενεργεί δε τας πληρωμάς κατόπιν εντάλματος του Προέδρου τεθεωρημένου παρά του γεν. Γραμματέως. Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος δια την φύλαξιν και διαχείρησιν των χρημάτων και των υλικών της Εταιρείας και τηρεί τα υπό του Κώδικος Φορολογικών Στοιχείων προβλεπόμενα ως υποχρεωτικά βιβλία και έγγραφα, οπωσδήποτε δε βιβλίον εσόδων και εξόδων της Εταιρείας ως και βιβλίον των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας. Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος δια την φύλαξιν και διαχείρησιν των χρημάτων και των υλικών της Εταιρείας και τηρεί τα υπό του Κώδικος Φορολογικών Στοιχείων προβλεπόμενα ως υποχρεωτικά βιβλία και έγγραφα, οπωσδήποτε δε βιβλίον εσόδων και εξόδων της Εταιρείας ως και βιβλίον των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας. Ο Ταμίας συντάσσει εις το τέλος εκάστης χρήσεως τον ισολογισμόν και τον απολογισμόν της Εταιρείας. Ο ισολογισμός και ο απολογισμός της Εταιρείας ως και τα τηρούμενα λοιπά διαχειριστικά βιβλία και έγγραφα υποβάλλονται περά του Δ. Συμβουλίου εις την Εξελεγκτικήν Επιτροπήν μέχρι τέλους Ιανουαρίου εκάστου έτους. Τέλος ο Ταμίας συντάσσει προ εκάστης Γεν. Συνελεύσεως κατάλογον των εκπληρωσάντων απάσας τας προς την Εταιρείαν εκ του καταστατικού οικονομικάς υποχρεώσεις των μελών.-

Άρθρον 17

1.- Παν μέλος του Δ. Συμβουλίου δύναται να παραιτηθή δι'εύλογον αιτίαν του αξιώματός του.

2.- Παν έτερον πλην του Προέδρου μέλος του Δ. Συμβουλίου, παραιτούμενον ή οπωσδήποτε απαλλασσόμενον των καθηκόντων του, αντικαθίσταται δια του κατά το άρθρ. 23 παρ. 8 εκλεγέντος πρώτου αναπληρωματικού μέλους και μετά τούτο γίνεται μεταξύ των μελών του Δ. Συμβουλίου νέα εκλογή δια τα αξιώματα του Αντιπροέδρου, του Γεν. Γραμματέως και του Ταμίου δια μυστικής ψηφοφορίας.-
Άρθρον 18

Μέλος του Δ. Συμβουλίου θεωρούμενον ως παραιτηθέν κατά τας διατάξεις του άρθρ. 13 § 3 του παρόντος, αντικαθίσταται, μερίμνη του Προέδρου, ως εν άρθρω 17 του παρόντος καθορίζεται. Εν περιπτώσει προσωρινού κωλύματος του Γεν. Γραμματέως ή του Ταμίου της Εταιρείας προς άσκησιν των καθηκόντων των, ο Πρόεδρος του Δ. Συμβουλίου εκλέγει προσωρινούς αναπληρωτάς τούτων εκ των λοιπών μελών του Συμβουλίου (τακτικών ή αναπληρωματικών). Αρχή

Κεφάλαιον ΣΤ΄

ΓΕΝΙΚΑΙ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Άρθρον 19

1.- Αι Γενικαί Συνελεύσεις των μελών είναι Τακτικαί, Έκτακτοι και Καταστατικαί.

2.- Η Τακτική Γεν. Συνέλευσις, κύριον έργον έχουσα τον κατ'έτος έλεγχον της οικονομικής διαχειρίσεως του Διοικ. Συμβουλίου και την έγκρισιν του ισολογισμού, του απολογισμού, ως και της εκθέσεως της Εξελεγκτικής Επιτροπής, καθ'έκαστον έτος δε την δι'αρχαιρεσιών ανάδειξιν νέων οργάνων της Εταιρείας (Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής), συγκαλείται κατ'έτος από 11ης Φεβρουαρίου έως 10ης Μαρτίου δι'αποφάσεως του Διοικ. Συμβουλίου.

3.- Το Διοικ. Συμβούλιον συγκαλούν την Τακτικήν Γεν. Συνέλευσιν υποχρεούται όπως προ 15 ημερών ανακοινώση εις τα μέλη δια παντός προσφόρου μέσου (οίον τοιχοκολλημένης ανακοινώσεως εις τα γραφεία της Εταιρείας, επιστολών, προσκλήσεων κ.λ..π.) την ακριβή ημέραν και ώρα ως και τον τόπον της Συνελεύσεως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως αυτής.

4.- Η Τακτική Γεν. Συνέλευσις θεωρείται εν απαρτία εάν παρίστανται κατ'αυτήν το ήμισυ των τακτικών μελών της Εταιρείας και ταύτα έχουν εκπληρώσει απάσας τας εκ του καταστατικού προς την Εταιρείαν οικονομικάς υποχρεώσεις των, πάντως δε ουχί ολιγώτερα των είκοσι (20) τακτικών μελών. Μη επιτευχθείσης απαρτίας η Γεν. Συνέλευσις συγκαλείται δια προσκλήσεως του προέδρου της εταιρείας του αυτού περιεχομένου και γνωστοποιουμένης ως ανωτέρω εν παρ. 3 ορίζεται, αμέσως μετά την ματαιωθείσαν συνεδρίασιν ελλείψει απαρτίας, μετά μίαν εβδομάδα και ουχί βραδύτερον των 15 ημερών από της ματαιωθείσης, θεωρείται δε εν απαρτία δια την περίπτωσιν ταύτην, εάν παρίστανται δέκα (10) τακτικά μέλη της Εταιρείας τουλάχιστον.

5.- Αι αποφάσεις της Τακτικής Γεν. Συνελεύσεως λαμβάνονται δι'απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών, δια ψηφοδελτίου ή δι'ανατάσεως της χειρός, αποφασίζοντος περί τούτου του προεδρεύοντος της Γεν. Συνελεύσεως αναλόγως του συζητουμένου θέματος.

6.- Το Διοικητικόν Συμβούλιον υποβάλλει εις την Γενικήν Συνέλευσιν τον ισολογισμόν και τον απολογισμόν της Εταιρείας μετ'εκθέσεως των κατά την διαρρεύσασαν θητείαν του πεπραγμένων αυτού, ο δε Πρόεδρος της Εξελεγκτικής Επιτροπής αναγιγνώσκει μετά ταύτα την υπό της Επιτροπής ταύτης συνταγείσαν έκθεσιν περί της γενομένης υπό του Διοικητικού Συμβουλίου διαχειρίσεως.

7.- Αι Έκτακτοι Γεν. Συνελεύσεις έχουν ως έργον την συζήτησιν και την λήψιν αποφάσεως επί επειγόντων ζητημάτων. Αι Συνελεύσεις αύται συγκαλούνται αυτεπαγγέλτως ή τη αιτήσει του ενός τρίτου (1/3) των μελών της Εταιρείας υπό του Διοικ. Συμβουλίου, ή, εν αδυναμία νομίμου απαρτίας τούτου, υπό του Προέδρου ή του αναπληρούντος αυτόν Αντιπροέδρου ή, εν ελλείψει τούτων, υπό του Γεν. Γραμματέως. Αι Έκτακτοι Συνελεύσεις ευρίσκονται εν απαρτία εάν κατ'αυτάς παρίστανται όχι ολιγώτερα των τριάκοντα (30) τακτικών μελών εχόντων δικαίωμα ψήφου. Μη επιτευχθείσης απαρτίας η Έκτακτος Γεν. Συνέλευσις συγκαλείται υπό των ανωτέρω αναφερθέντων οργάνων μετά μίαν εβδομάδα και ουχί βραδύτερον των 15 ημερών από της ματαιωθείσης, θεωρείται δε εν απαρτία δια την περίπτωσιν ταύτην εάν παρίστανται δέκα (10) τακτικά μέλη της Εταιρείας έχοντα δικαίωμα ψήφου. Η παράγραφος 5 του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται και επί Εκτάκτου Γεν. Συνελεύσεως.

8.- Αι Καταστατικαί Γεν. Συνελεύσεις έχουν ως έργον την λήψιν αποφάσεως περί τροποποιήσεως του καταστατικού της Εταιρείας και περί διαλύσεως αυτής, συμφώνως τοις άρθρ. 24 και 25 του παρόντος. Αύται συγκαλούνται υπό του Δ. Συμβουλίου, αυτεπαγγέλτως ή τη αιτήσει των δύο τρίτων (2/3 των μελών της Εταιρείας. Η Καταστατική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία, εάν κατ'αυτήν παρίσταται το ήμισυ τουλάχιστον των τακτικών μελών της Εταιρείας και εφ'όσον ταύτα έχουν εκπληρώσει απάσας τας προς την Εταιρείαν οικονομικάς υποχρεώσεις των κατά το Καταστατικόν. Μη επιτευχθείσης απαρτίας η καταστατική Γενική Συνέλευσις συγκαλείται υπό του Προέδρου της Εταιρείας μετά μίαν εβδομάδα και ουχί βραδύτερον των 15 ημερών από της ματαιωθείσης, ευρίσκεται δε και τότε εν απαρτία εάν παρίσταται ο αυτός αριθμός τακτικών μελών ως ανωτέρω.

9.- Ως προς την γνωστοποίησιν των Εκτάκτων και των Καταστατικών Γεν. Συνελεύσεων εις τα μέλη της Εταιρείας εφαρμόζονται αναλόγως αι παράγραφοι 3 και 4 εδ. β΄ του παρόντος άρθρου. Κατά τας περιπτώσεις των δύο προηγουμένων παραγράφων, καθ'ας την σύγκλησιν της Γεν. Συνελεύσεως ζητούν δι'αιτήσεώς των μέλη της Εταιρείας, το Δ. Συμβούλιον συγκαλεί την Γεν. Συνέλευσιν εντός μηνός το βραδύτερον από της υποβολής της αιτήσεως. Η αίτησις των μελών δέον να διαλαμβάνη, επί ποινή απαραδέκτου αυτής, ρητώς και συγκεκριμένως κατά περίπτωσιν τα συζητητέα επείγοντα θέματα, ή τας τροποποιητέας διατάξεις του καταστατικού και εν περιλήψει τας προτεινομένας τροποποιήσεις ή τους λόγους δι'ους επιβάλλεται η διάλυσις της Εταιρείας.

10.- Άπασαι αι Γεν. Συνελεύσεις διευθύνονται υπό Προεδρείου εκ τριών μελών (Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέως) εκλεγομένων δι'απλής πλειονοψηφίας δι'ανατάσεως της χειρός. Μέχρι της εκλογής του Προεδρείου της Γεν. Συνελεύσεως, προεδρεύει ταύτης ο Πρόεδρος του Δ. Συμβουλίου. Ο Γραμματεύς του Προεδρείου της Γεν. Συνελεύσεως τηρεί τα πρακτικά ταύτης.

11.- Αι Τακτικαί, αι Έκτακτοι και αι Καταστατικαί Γεν. Συνελεύσεις δύνανται να προβούν εις την ψήφισιν κανονισμών διεπόντων την εσωτερικήν λειτουργίαν του σωματείου.

Άρθρον 20

Η μη τήρησις των διατάξεων του άρθρου 19 του παρόντος περί συγκλήσεως των Γεν. Συνελεύσεων, περί απαρτίας και πλειοψηφίας εν αυταίς, συνεπάγεται την ακυρότητα των αποφάσεων αυτών. Η περί της ακυρότητος ταύτης κρίσις απόκειται εις την επομένην Τακτικήν ή Έκτακτον Γεν. Συνέλευσιν, ήτις δύναται να συζητήση περί του θέματος και άνευ προβλέψεως τούτου εις την ημερησίαν διάταξιν αυτής. Τα εκ των άρθρων 97 § 1 και 101 του Αστ. Κώδικος δικαιώματα των εχόντων έννομον συμφέρον παραμένουν απαραμείωτα.  Αρχή

Κεφάλαιον Ζ΄

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

Άρθρον 21

1.- Ο έλεγχος της υπό του Δ. Συμβουλίου πραγματοποιουμένης οικονομικής διαχειρίσεως κατ'έτος ενεργείται υπό της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής τα δε μέλη αυτής εκλέγονται ομού μετά δύο αναπληρωματικών κατά τας αρχαιρεσίας της Εταιρείας, εκ των εχόντων το κατά το άρθρον 8 του παρόντος δικαίωμα του εκλέγεσθαι μελών της Εταιρείας. Η θητεία της Εξελεγκτικής Επιτροπής συμπίπτει προς την θητείαν του Διοικ. Συμβουλίου, ευθύς δε μετά την εκλογήν των τακτικών μελών της γίνεται μεταξύ αυτών, προσκλήσει του αρχαιοτέρου, η εκλογή του Προέδρου και του Γραμματέως της.

2.- Παν μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής παραιτούμενον ή άλλως πως απαλλασσόμενον των καθηκόντων του αντικαθίσταται υπό του πρώτου κατά σειράν εκλεγέντος αναπληρωματικού μέλους αυτής. Εις ην περίπτωσιν παρητήθη ή απηλλάγη των καθηκόντων του ο Πρόεδρος ή ο γραμματεύς της Εξελεγκτικής Επιτροπής, μετά την αντικατάστασιν τούτων δι'αναπληρωματικών μελών, γίνεται εκλογή νέου Προέδρου ή γραμματέως κατά περίστασιν. Κατά τον αυτόν τρόπον γίνεται η αναπλήρωσις προσωρινώς κωλυομένου μέλους της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

3.- Η Εξελεγκτική Επιτροπή, βάσει των υποβαλλομένων αυτή υπό του Δ. Συμβουλίου εγγράφων κατά το άρθρον 16 του παρόντος, προβαίνει εις έλεγχον της οικονομικής διαχειρίσεως τούτου και συντάσσει την έκθεσιν αυτής. Αρχή

Κεφάλαιον Η΄

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρον 22

1.- Η πειθαρχική εξουσία κατά των μελών της Εταιρείας, περιλαμβανομένων των μελών του Δ. Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, ασκείται παρά της Γεν. Συνελεύσεως.

2.- Πάσα πειθαρχική απόφασις της Γεν. Συνελεύσεως καταχωρείται υπό του Γραμματέως ταύτης εν περιλήψει εις ειδικόν βιβλίον, το Ποινολόγιον.

3.- Η Γεν. Συνέλευσις, τη εγγράφω καταγγελία του Διοικ. Συμβουλίου ή 10 Τακτικών μελών της Εταιρείας: Α) Επιλαμβάνεται της πειθαρχικής διώξεως (ανακρίσεως και εκδικάσεως) πάσης δι'υπαιτίου πράξεως ή παραλείψεως μέλους της Εταιρείας, του Δ. Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής αυτής, παραβάσεως των διατάξεων της περί σωματείων νομοθεσίας και του παρόντος καταστατικού, Β) Ασκεί την πειθαρχικήν δίωξιν κατά παντός μέλους της Εταιρείας ή των αναφερθέντων οργάνων αυτής, του οποίου η εν τη κοινωνία ανοίκειος συμπεριφορά, ή η συμπεριφορά τούτου εν τη Εταιρεία κρίνεται ως επιζημία δια τους σκοπούς, την δράσιν, την αξιοπρέπειαν και την καθόλου εμφάνισιν της Εταιρείας εις το κοινόν.

4.- Η κατά την προηγουμένην παράγραφον καταγγελία του Δ. Συμβουλίου ή 10 μελών της Εταιρείας δέον να αναφέρεται εις συγκεκριμένα γεγονότα και πρόσωπα. Η υπό 10 μελών της Εταιρείας γενομένη καταγγελία δέον να υποβληθή εις το Δ. Συμβούλιον 20 τουλάχιστον ημέρας προ της Συνελεύσεως (Τακτικής ή Εκτάκτου). Το Δ. Συμβούλιον υποχρεούται να περιλάβη εις την κατά το άρθρ. 19 § 3,4 εδ. β΄και 9 του παρόντος ανακοίνωσίς του περί της συγκαλουμένης Γεν. Συνελεύσεως, μνείαν της παρ'αυτού ή 10 μελών της Εταιρείας γενομένης καταγγελίας και να καλέση δι'ειδικής εγγράφου προσκλήσεως, γνωστοποιουμένης και ταύτης 15 ημέρας προ της Συνελεύσεως, τα κατηγορούμενα μέλη εις απολογίαν ενώπιον της Γεν. Συνελεύσεως.

5.- Πειθαρχικαί ποιναί δυνάμεναι να επιβληθούν υπό της Γεν. Συνελεύσεως είναι: α) Επίπληξις, β) Πρόστιμον μέχρι του 20/πλασίου της ετησίας συνδρομής, γ) Προσωρινός αποκλεισμός μέχρις εξ μηνών εκ των εγκαταστάσεων και των εν γένει εκδηλώσεων της Εταιρείας και δ) Διαγραφή εκ των μητρώων της Εταιρείας.

6.- Προ της λήψεως οιασδήποτε αποφάσεως η Γεν. Συνέλευσις υποχρεούται να εξετάση αν το κατηγορούμενον μέλος εκλήθη εμπροθέσμως ενώπιόν της και να ακούση την απολογίαν τούτου εφ'όσον παρίσταται και επιθυμεί να απολογηθή.

7.- Η απόφασις της Γεν. Συνελεύσεως λαμβάνεται δια μυστικής δια ψηφοδελτίου ψηφοφορίας και συντασσομένη εγγράφως παρά του Γραμματέως της Γεν. Συνελεύσεως, δέον να είναι ητιολογημένη και να κοινοποιηθή εις το πειθαρχικώς διωχθέν μέλος, είτε καταδικαστική είναι, είτε απαλλακτική είναι, εφ'όσον τούτο δεν παρίστατο κατά την έκδοσιν ταύτης.

8.- Μέλη της Εταιρείας αποβαλλόμενα ταύτης κατά τας διατάξεις του παρόντος άρθρου και του άρθρ. 6 δικαιούνται της κατά το άρθρον 88 του Αστ. Κώδικος προσφυγής ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου.- Αρχή

Κεφάλαιον Θ΄

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΙ

Άρθρον 23

1.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας εκλέγονται δια μυστικής δια ψηφοδελτίου ψηφοφορίας υπό της Τακτικής Γεν. Συνελεύσεως, συγκαλουμένης επί τόπω ως εν άρθρω 19 του παρόντος καθορίζεται.

2.-Υποψηφιότητες κατά τας αρχαιρεσίας προτείνονται μέχρι της ενάρξεως της συνεδριάσεως της Γεν. Συνελεύσεως είτε υπό των ιδίων των ενδιαφερομένων είτε υπό πέντε μελών της Εταιρείας δια δηλώσεως προς το Διοικ. Συμβούλιον, όπερ και παραδίδει πλήρη κατάλογον των υποψηφίων εις την κατά του § 5 του παρόντος άρθρου εκλεγομένην Εφορευτικήν Επιτροπήν. Εκάστη υποψηφιότης δηλούται δια συγκεκριμένον συλλογικόν όργανον της εταιρείας και μόνον δι'εν εκ των δύο τοιούτων (Δ. Συμβούλιον και Εξελεγκτικήν Επιτροπήν).

3.-Προ της ενάρξεως των αρχαιρεσιών αναγράφονται επί πίνακος, επιμελεία του Διοικ. Συμβουλίου, τα ονόματα των υποψηφίων και το συλλογικόν όργανον της Εταιρείας δι'ο τίθεται η υποψηφιότης εκάστου, ως επίσης και η επαγγελματική ή επιστημονική ιδιότης ην έχει έκαστος. Αντί ή προς τη αναγραφή επί πίνακος των αναφερθέντων στοιχείων δύναται να γίνη τοιχοκόλλησις περί τούτου εις τα δημοσιώτερα μέρη του χώρου των αρχαιρεσιών. Ο Πρόεδρος του Διοικ. Συμβουλίου εξηγεί δι'ολίγων εις τα μέλη της Εταιρείας τας προϋποθέσεις και τους όρους εγκυρότητος της ψηφοφορίας ως και την διαδικασίαν της εκλογής.

4.- Το Διοικ. Συμβούλιον δέον να φροντίση εγκαίρως δια την προμήθειαν προς τους εκλογείς επαρκούς αριθμού εντύπων ψηφοδελτίων ή πολυγραφημένων τοιούτων του αυτού χρώματος και των αυτών διαστάσεων. Έκαστον ψηφοδέλτιον διαιρείται εκ των άνω προς τα κάτω εις δύο τμήματα φέροντα δια κεφαλαίων γραμμάτων εν επικεφαλίδι διαδοχικώς και κατά σειράν τας ενδείξεις «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ» και «ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ».

5.- Προ της ενάρξεως των αρχαιρεσιών η Γεν. Συνέλευσις τη προσκλήσει του Προέδρου αυτής εκλέγει τριμελή Εφορευτικήν Επιτροπήν των εκλογών δι'ανατάσεως της χειρός. Αμέσως μετά ταύτα η Επιτροπή αύτη συνερχομένη προσκλήσει του προέδρου της Γεν. Συνελεύσεως εκλέγει Πρόεδρον αυτής και Γραμματέα και επιλαμβάνεται των καθηκόντων της εποπτεύουσα τας εκλογάς εν γένει. Η Εφορευτική Επιτροπή παραλαμβάνει παρά του Ταμίου της Εταιρείας τον κατά το άρθρ. 16 του παρόντος συνταγέντα υπ'αυτού κατάλογον των εκπληρωσάντων απάσας τας προς την Εταιρείαν εκ του καταστατικού οικονομικάς υποχρεώσεις των μελών, βάσει του οποίου διεξάγεται η εκλογή, δύναται δε να ζητήση παρά του Δ. Συμβουλίου παν άλλον χρήσιμον έγγραφον, στοιχείον ή πληροφορίαν. Η Εφορευτική Επιτροπή ευθύς ως ετοιμάση πρόχειρον κάλπην και ελέγξη την νομιμότητα των υποψηφιοτήτων διαγράφουσα εξ αυτών τας μη πληρούσας τας προϋποθέσεις του καταστατικού (άρθρ. 8 του παρόντος) και του νόμου και αφού διανείμη τα ψηφοδέλτια και διαπιστώση την απαρτίαν της Συνελεύσεως, προσκαλεί του παρόντας εις ψηφοφορίαν ελέγχουσα κατ'αυτήν αν έκαστος τούτων δικαιούται ψήφου. Εντέλει δε η Εφορευτική Επιτροπή κηρύσσει την λήξιν της ψηφοφορίας, προβαίνει εις την καταμέτρησιν και την διαλογήν των ψήφων και εις την ανακήρυξιν των επιτυχόντων ως και των αναπληρωματικών μελών, ενεργούσα εν ανάγκη και κλήρωσιν δια τον καθορισμόν της σειράς αυτών και συντάσσει το πρακτικόν της εκλογής. Δια παν ανακύπτον ζήτημα περί τας εκλογάς η Εφορευτική Επιτροπή αποφαίνεται κατά πλειοψηφίαν.

6.- Έκαστος ψηφοφόρος αναγράφει επί του ψηφοδελτίου και εις το αντίστοιχον τμήμα αυτού μέχρι πέντε (5) ονόματα υποψηφίων, ους προτιμά ως μέλη του Διοικ. Συμβουλίου και μέχρι τρία (3) ονόματα υποψηφίων, ους προτιμά ως μέλη της Εξελεγκτικής επιτροπής.

7.- Ψηφοδέλτιον περιλαμβάνον περισσότερα των πέντε ονόματα υποψηφίων δια το αξίωμα των μελών του Δ. Συμβουλίου, ή περισσότερα των τριών ονόματα υποψηφίων δια το αξίωμα των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι άκυρον. Ομοίως είναι άκυρον ψηφοδέλτιον εις ο αναγράφονται ονόματα μη υποψηφίων, ή εις ο αναγράφονται ονόματα υποψηφίων εις τμήμα του ψηφοδελτίου διάφορον του αντιστοιχούντος εις το συλλογικόν όργανον δι'ο ετέθη η υποψηφιότης (§ 4 εδ. τελευταίον και 6 του παρόντος άρθρου), ή εις ο επαναλαμβάνεται το αυτό όνομα υποψηφίου μίαν ή περισσοτέρας φοράς. Ψηφοδέλτιον καταφανώς φέρον διακριτικά στοιχεία, ή ψηφοδέλτιον χρώματος, σχήματος, διαστάσεων ή εντύπων γραμμάτων καταφανώς διαφόρων των ψηφοδελτίων, των προμηθευθέντων εις τους εκλογείς παρά του Δ. Συμβουλίου, είναι άκυρον, της περί τούτου κρίσεως επαφιεμένης εις την Εφορευτικήν Επιτροπήν.

8.- Επιτυχόντες ανακηρύσσονται οι λαβόντες τας περισσοτέρας ψήφους δι'έκαστον αξίωμα. Εάν τινες ισοψηφίσουν εκλεγόμενοι ως μέλη του Δ. Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής γίνεται μεταξύ αυτών κλήρωσις καθ'ομάδας ισοψηφούντων, της σειράς εξαγωγής των ονομάτων εκ της κληρωτίδος καθοριζούσης την σειράν αρχαιότητος των Τακτικών και Αναπληρωματικών μελών.  Αρχή

Κεφάλαιον Ι΄

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ

ΔΙΑΛΥΣΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρον 24

Το Καταστατικόν της Εταιρείας τροποποιείται εις άπαντα αυτού τα σημεία υπό της κατά το άρθρ. 19 § 8 του παρόντος συγκαλουμένης και συνεδριαζούσης Καταστατικής Γεν. Συνελεύσεως των μελών. Δια πάσαν τροποποίησιν του καταστατικού απαιτείται πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4)των παρόντων και εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών της Εταιρείας. Ειδικώς επί μεταβολής του σκοπού της Εταιρείας απαιτείται η συναίνεσις πάντων των μελών αυτής. Η συναίνεσις των απόντων δίδεται εγγράφως (άρθρ. 99 και 100 του Αστ. Κώδικος).-

Άρθρον 25

1.- Η Εταιρεία διαλύεται δι'αποφάσεως της Καταστατικής Γεν. Συνελεύσεως συγκαλουμένης και συνεδριαζούσης συμφώνως των άρθρων 19 § 8 του παρόντος και δια πλειοψηφίας των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων και εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών αυτής. Επίσης διαλύεται η Εταιρεία καθ'ας περιπτώσεις και καθ'ην διαδικασίαν προβλέπουν τα άρθρ. 104 § 2 και 105 του Αστ. Κώδικος. Ει περίπτωσιν εκουσίας διαλύσεως της Εταιρείας η προς τον σκοπόν τούτον συγκληθησομένη Καταστατική Γεν. Συνέλευσις θέλει αποφανθή και περί της τύχης της περιουσίας της Εταιρείας συμφώνως τω νόμω.

2.- Δια την εκκαθάρισιν της Εταιρείας μετά την διάλυσιν αυτής, εφαρμόζονται τα άρθρα 72-76 του Αστικού Κώδικος.-

Άρθρον 26

Το παρόν Καταστατικόν συγκείμενον εξ είκοσι εξ (26) άρθρων, εισαχθέν ενώπιον της Γεν. Συνελεύσεως των μελών της Εταιρείας κατά την συνεδρίασιν της 12ης Μαρτίου 2006 ενεκρίθη υπ'αυτής και υπογράφεται από 54 παρόντα μέλη:

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Τ. Σακελλαρόπουλος

Ο Γραμματεύς του ΔΣ. Π. Σαβοριανάκης

Τα μέλη: Κ. Δέδε, Γ. Καραχρήστος, Τ. Σκλαβενίτης

 

Ακριβές αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου τροποποιημένου καταστατικού σωματείου, εγκριθέντος υπό της αριθμ. 4110/5-7-2006 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών υπό την έμπροσθεν επωνυμία, αναγνωρισθέντος δια της υπ’ αριθμ. 1351/72 αποφάσεως του Δικαστηρίου και καταχωρηθέντος εις την οικεία στήλη του βιβλίου αναγνωρισμένων σωματείων υπ’ αύξ. αρ. 2027.

Αθήνα, 27-7-2006, Η Γραμματέας Κων/να Γκίκα


ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Αριθμ. 1351/72

ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ Συγκείμενον των Δικαστών Θεοδ. Μέκαλη, Προέδρου Γεωργ. Κασούκα,. Πρωτοδίκου-Εισηγητού και Άνδρ. Μαρκάκη (Εμμίσθου Παρέδρου (παρά Πρωτοδίκαις Αθηνών).-

Συνεδριάσαν δημοσία εν τω ακροατηρίω του την 22αν Φεβρουαρίου 1972, παρουσία και της γραμματέως Ελένης Αλβέρτου, ίνα δικάση επί της εξής αιτήσεως.-

Του αιτούντος εν Αθήναις εδρεύοντος Σωματείου υπό την επωνυμίαν: «Ελληνική Παλαιογραφική Εταιρεία, νομίμως εκπροσωπουμένης υπό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,1) Ντόκου Κων/νου, 2) Γαρδίκα Αικατερίνης, 3) Λούκου Χρήστου, 4) Τσιουράκη Βαρβάρα, 5) Κολώνια Ροζίνα, Γαρδίκα Ελένη, 7) Αντωνοπούλου Μαρίας, και 8) Χριστοπούλου Αλεξάνδρα, κατοίκων Αθηνών, παρέστησαν δια του πληρεξουσίου των δικηγόρου Βασιλείου Παπακωνσταντίνου. Το αιτούν δια της από 18-2-1972 προς το Δικαστήριον τούτο απευθυνομένης αιτήσεώς του και δια τους εν αυτή αναφερομένους λόγους ητήσατο τα εν αυτή. Προκειμένης συζητήσεως επί της αιτήσεως ταύτης, συνεπεία πράξεως του Προέδρου του Δικαστηρίου τούτου, εκφωνηθείσης εκ της σειράς του οικείου πινακίου, κατά την εν αρχή της παρούσης αναφερομένην συνεδρίασιν, καθ'ην.-

Ακούσαν του Βασιλείου Παπακωνσταντίνου, πληρεξουσίου δικηγόρου του αιτούντος σωματείου αναφερθέντος εις τας κατατεθείσας εγγράφους προτάσεις του και αιτησαμένου την παραδοχήν αυτών.-

Ιδόν την Δικογραφίαν – Σκεφθέν κατά τον Νόμον.-

Επειδή, η υπό κρίσιν αίτησις, διώκουσα την αναγνώρισιν του σωματείου, είναι νόμιμος, κατά τα άρθρα 78, 79 Α.Κ. επομ. ΝΔ. 795/1970 και εξεταστέα κατ'ουσίαν.

Επειδή, ως απεδείχθη εξ των προσκομιζομένων α) από 26 Μαΐου 1971, ιδρυτικού πρακτικού υπογεγραμμένου υπό είκοσι φυσικών προσώπων, β) πίνακος των μελών της προσωρινής διοικήσεως και γ) του από 26 Μαΐου 1971 καταστατικού, δεόντως υπογεγραμμένου και χρονολογημένου, πληρούντος δε τους όρους του άρθρου 80 Α.Κ., ως και των άρθρων 9, 16 και 17 του πρόσθεν Ν.Δ/τος, ετηρήθησαν άπασαι αι νόμιμοι προϋποθέσεις δια την σύστασιν του υπό αναγνώρισιν σωματείου, ούτινος ο σκοπός και η λειτουργία δεν αντιβαίνουν εις τον νόμον, την ηθικήν και την δημοσίαν τάξιν. Δέον, όθεν, όπως δεκτής γιγνομένης της αιτήσεως ως και ουσία βασίμου διαταχθούν τα εν άρθρω 81 Α.Κ. οριζόμενα.-

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Δέχεται την υπό κρίσιν αίτησιν.-

Διατάσσει α) την δημοσίευσιν περιλήψεως των ουσιωδών στοιχείων του καταστατικού του εν Αθήναις εδρεύοντος σωματείου υπό την επωνυμία «Ελληνική Παλαιογραφική Εταιρεία» δια του δελτίου των δικαστικών δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών και δια τινος των εν Αθήναις εκδιδομένων ημερησίων πρωϊνών εφημερίδων και β) την εγγραφήν του ρηθέντος σωματείου εις το παρά τω Δικαστηρίω τούτω τηρούμενον βιβλίον των σωματείων μετά την τελεσιδικίαν της παρούσης.

Εκρίθη, απεφασίσθη και εδημοσιεύθη εν Αθήναις και εν δημοσία συνεδριάσει τη 11 Μαρτίου 1972.

Ο πρόεδρος Η Γραμματεύς

Θ. Μέκαλης Ελ. Αλβέρτου 

Αρχή

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Αριθμός αποφάσεως: 2794/1975

ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ

Συγκείμενον εκ των Δικαστών: Εμ. Χαριτάκη, Προεδρεύοντος Πρωτοδπίκου (κωλυομένων των Προέδρων και των αρχαιοτέρων αυτού Δικαστών), Γ. Αρβανίτη, Πρωτοδίκου και Ε. Καρακατσάνη, Εμμίσθου Παρέδρου Εισηγητού (κωλυομένων των τακτικών Δικαστών).

Συνεδριάσαν δημοσία εν τω ακροατηρίω του την 27ην Αυγούστου 1975 παρουσία και του γραμματέως Κωνσταντίνου Γκέκα, ίνα δικάση επί της εξής υποθέσεως:

Του αιτούντος εν Αθήναις εδρεύοντος επιστημονικού Σωματείου υπό την επωνυμίαν «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» νομίμως εκπροσωπουμένου υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού Κων/νου Ντόκου και του Γενικού Γραμματέως αυτού Χρήστου Λούκου, κατοίκων αμφοτέρων Αθηνών, παραστάντος δια της πληρεξουσίου του δικηγόρου Αντ. Λούκου.

Ο αιτών δια της από 16 Ιουλίου 1975 και υπ'αριθμόν καταθέσεως 3734/1975 προ το Δικαστήριον τούτο απευθυνομένης αιτήσεώς του και δια τους εν αυτή αναφερομένους λόγους ητήσατο τα εν αυτή.

Προκειμένης συζητήσεως επί της αιτήσεως ταύτης, συνεπείς πράξεως του προέδρου του Δικαστηρίου τούτου, εκφωνηθείσης εκ της σειράς του οικείου πινακίου, κατά την εν αρχή της παρούσης αναφερομένην συνεδρίασιν, καθ'ην:

Ακούσαν του πληρεξουσίου δικηγόρου του αιτούντος, αναφερθέντος εις τας εγγράφους κατατεθείσας προτάσεις του και αιτησαμένου την παραδοχήν αυτών.

Ιδόν την Δικογραφίαν.

Σκεφθέν κατά τον Νόμον.

Επειδή η υπό κρίσιν αίτησις, δι'ης διώκεται η εις το παρά τω Δικαστηρίω τούτω τηρούμενον βιβλίον των σωματείων εγγραφή των τροποποιήσεων του καταστατικού του εν Αθήναις εδρεύοντος σωματείου υπό την επωνυμίαν «Ελληνική Παλαιογραφική Εταιρεία» των αποφασισθεισών κατά την συνέλευσιν της 8-6-1975 του εν λόγω σωματείου τυγχάνει νόμω βάσιμος ερειδομένη επί των άρθρων 79,81,84 και 99 Α.Κ., αρμοδίως δε καθ'ύλην και κατά τόπον εισαχθείσα ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου και παραδεκτώς κατά την προκειμένην ειδικήν διαδικασίαν εκουσίας δικαιοδοσίας (άρθρ. 740 παρ. Ι και 787 Κ.Πολ.Δ.) δέον όπως ερευνηθή κατ'ουσίας, ταύτης κριθείσης κατεπειγούσης δια της υπ'αριθ. 1411/75 πράξεως του προϊσταμένου του Δικαστηρίου τούτου.

Εκ των εις την υπό κρίσιν αίτησιν επισυναπτομένων εγγράφων ήτοι:1) του μέχρι τούδε ισχύοντος από 26-5-1971 καταστατικού του ως άνω σωματείου 2) του από 8-6-1975 πρακτικού της γενικής Συνελεύσεως των μελών του αιτούντος εις ην παρευρέθησαν είκοσι εν (21) μέλη επί συνόλου τεσσαράκοντα (40) ταμιακώς εν τάξει μελών ήτοι πλέον του ημίσεος των τακτικών μελών τούτου ως απαιτεί το άρθρον 8 του ισχύοντος καταστατικού, άτινα δια πλειοψηφίας των 3/4 των παρόντων μελών ενέκριναν τας γενομένας τροποποιήσεις και 3) του ούτω διαμορφουμένου μετά την τροποποίησιν καταστατικού, προκύπτει ότι αι εν λόγω τροποποιήσεις εγένοντο συμφώνως προς τας προαναφερθείσας διατάξεις και τας τοιαύτας του μέχρι τούδε ισχύοντος καταστατικού του αιτούντος, όπερ και μετά τας γενομένας τροποποιήσεις περιέχει άπαντα τα υπό του νόμου απαιτούμενα στοιχεία, του σκοπού και της λειτουργίας του ειρημένου σωματείου μη αντιβαίνοντος εις τον νόμον, την ηθικήν και την δημοσίαν τάξιν. Δέον, όθεν όπως δεκτής γιγνομένης της υπό κρίσιν αιτήσεως ως και κατ'ουσίαν βασίμου διαταχθώσι τα εν άρθρω 81 Α.Κ. οριζόμενα.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Δέχεται την υπό κρίσιν αίτησιν. Και

Διατάσσει α) την δημοσίευσιν περιλήψεως περιεχούσης τα ουσιώδη στοιχεία του καταστατικού, ως ετροποποιήθη, του εν Αθήναις εδρεύοντος σωματείου υπό την επωνυμίαν «Ελληνική Παλαιογραφική Εταιρεία» δια του δελτίου δικαστικών δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών και διά τινος των εν Αθήναις εκδιδομένων ημερησίων πρωϊνών εφημερίδων και β) την εγγραφήν των ως άνω τροποποιήσεων του καταστατικού του σωματείου τούτου εις το παρά τω Δικαστηρίω τούτω τηρούμενον βιβλίον των σωματείων, μετά την τελεσιδικίαν της παρούσης.

Εκρίθη, απεφασίσθη και εδημοσιεύθη.

Εν Αθήναις και εν δημοσία συνεδριάσει

τη 6 Σεπτεμβρίου 1975

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ

Εμ. Χαριτάκης Κων. Γκέκα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Δυνάμει της υπ'αριθ. 2794/1975 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ενεκρίθη η τροποποίησις του καταστατικού του εν Αθήναις εδρεύοντος επιστημονικού Σωματείου υπό την επωνυμίαν «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» μεταβληθείσης άμα και της επωνυμίας αυτού εις «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ», ούτω δε το Καταστατικόν κωδικοποιηθέν μετά του παλαιού απετελέσθη εξ είκοσι εξ (26) άρθρων.

Εν Αθήναις τη 3η Νοεμβρίου 1975

Η πληρεξ. Δικηγόρος

ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΛΟΥΚΟΥ

Εφημερίς «ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ», Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 1975 Σελίς 3η

[Σύσταση-έμβλημα-σφραγίδα]  [Σκοπός]  [Μέλη]  [Πόροι]  [Διοικητικό Συμβούλιο]  [Γενική Συνέλευση]  [Εξελεγκτική Επιτροπή]  [Πειθαρχικά]  [Αρχαιρεσίες]  [Τροποποίηση]
Τελευταία νέα
Επόμενη συνάντηση, 12,06.2024, 20:00
25/03/2024
Γιάννης Σπυρόπουλος

«Αφιλέμποροι, αβιομήχανοι, αμαθείς;» Τι έχουν να μας πουν οι οθωμανικές πηγές για τη μουσουλμανική εμπορικ...