Επόμενη συνάντηση-συζήτηση, 04.03.2020

Άννα-Μαρία Σιχάνη
 
«Τα τεχνικά μέσα»: Τεχνολογίες αναπαραγωγής και αποθήκευσης κειμενικών τεκμηρίων
 
και ιστορικοφιλολογική έρευνα στη μεταπολιτευτική Ελλάδα
 
Η παρουσίαση αυτή επιχειρεί να αναδείξει μια λιγότερο γνωστή, «υλική» διάσταση γύρω από την
ανάπτυξη των ιστορικοφιλολογικών κλάδων στη μεταπολιτευτική Ελλάδα, μέσα από την ιστορία
ένταξης των τεχνολογιών αναπαραγωγής και αποθήκευσης κειμενικών τεκμηρίων στην
ιστορικοφιλολογική έρευνα. Μέσα από μηχανήματα, συσκευές, εγχειρίδια χρήσης και πρακτικές, αλλά
και θεωρητικά και τεχνικά σημειώματα, συζητήσεις και δημόσιες τοποθετήσεις γύρω από την
υιοθέτηση των «τεχνικών μέσων», όπως τα μικροφίλμς, οι φωτομηχανικές ανατυπώσεις και οι
φωτοτυπίες, η έρευνα ιχνηλατεί την προοδευτική μεταβολή των όρων εργασίας, καθώς και τον
επιστημολογικό και μεθοδολογικό εκσυγχρονισμό των νεοελληνικών ιστορικοφιλολογικών κλάδων σε
συνδυασμό με τεχνολογικές και ευρύτερες πολιτισμικές, κοινωνικές, ιδεολογικές και οικονομικές
εξελίξεις στη μεταπολιτευτική Ελλάδα αλλά και διεθνώς, αναδεικνύοντας, έτσι, την οργανική σύνδεση
επιστημολογικών, μεθοδολογικών και διανοητικών πρακτικών με την ιστορικότητα, την υλικότητα και
την τεχνολογία.
Η έρευνα επικεντρώνεται στην εξοικείωση και τη δράση σημαντικών συντελεστών του χώρου,
κυρίως του Κ. Θ. Δημαρά και του Φίλιππου Ηλιού, σε σχέση με τις σύγχρονές τους τεχνικές
μεθόδους, όπως οι μικροφωτογραφικές εφαρμογές στον χώρο του εντύπου και του χειρογράφου και
οι φωτομηχανικές μέθοδοι, ενώ συνδυαστικά εξετάζει τη λειτουργία και τη συμβολή ερευνητικών
κέντρων, όπως το Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών και η Μικροταινιοθήκη στο Βασιλικό/Εθνικό
ίδρυμα Ερευνών, το Ιστορικό και Παλαιογραφικό Αρχείο του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής
Τραπέζης, καθώς και το Αρχείο της Ακαδημίας Αθηνών, στην οργανική ένταξη τέτοιων τεχνολογιών
και μεθοδολογιών στην ιστορικοφιλολογική έρευνα. Μεταξύ άλλων, η έρευνα εξετάζει επίσης την
επεξεργασία, ήδη από τη δεκαετία του 1960, και τον μεταπολιτευτικό συντονισμό και κορύφωση, χάρη
στις παραπάνω τεχνολογίες, μιας σειράς βιβλιογραφικών, τεκμηριωτικών και εκδοτικών εργασιών,
καθώς και έργων υποδομής γύρω από την ιστορική μελέτη του Νέου Ελληνισμού, αλλά και αρχειακών
πηγών και έργων της Νεοελληνικής Γραμματείας, όπως η Βιβλιογραφία του 19ου αιώνα, οι επανεκδόσεις
κειμένων και εντύπων (π.χ. Ερμής ο Λόγιος), αλλά και η οργάνωση ερευνητικών ομάδων (Όμιλος
Μελέτης του Ελληνικού Διαφωτισμού, Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού), προγραμμάτων καθώς
και περιοδικών (Ο Ερανιστής, Μνήμων) γύρω από αυτού του τύπου τις εργασίες.
Συζητητές: Κατερίνα Γαρδίκα, Βαγγέλης Καραμανωλάκης
Τελευταία νέα
Επόμενη συνάντηση-συζήτηση, 04.03.2020
03/04/2019
Επόμενη συνάντηση-συζήτηση, 04.03.2020

Νέο πρόγραμμα συναντήσεων-συζητήσεων
07/02/2019
Δημοσιεύθηκε το νέο πρόγραμμα συναντήσεων-συζητήσεων (Φεβρουάριος 2020-Ιούνιος 2020)